TERMENI ŞI CONDIȚII CONTRACTUALE

Vă rugăm să citiți cu atenție această pagină de termeni și condiții. Același contract va fi semnat pentru rezervarea datei evenimentului dumneavoastră. Orice întrebări aveți referitoare la clauzele contractuale, le putem discuta înaintea semnării contractului.

 • Datele de contact obținute în urmă completării formularelor de contact nu vor fi folosite în scopuri de marketing. Aceste date vor fi folosite doar pentru a răspunde solicitării adresate către SC CINEMATICIDEAS SRL pentru prospectarea ofertei sau rezervarea unei date în calendar.
 • Website-ul folosește Google Analytics pentru a urmări traficul aferent iar datele sunt menținute pe o perioada de 26 de luni doar în scopul urmăririi traficului pe acest website și nu pentru remarketing sau scopuri publicitare.
 • Datele din contractele completate pentru rezervarea unei date sunt folosite doar în scopul emiterii documentelor fiscale (proforme și facturi) și vor fi arhivate pe o perioadă de 5 ani de zile conform legilor în vigoare.
 • Imaginile obținute în urma evenimentului vor fi folosite de către SC CINEMATICIDEAS SRL în scopuri de marketing.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

I. Părţile contractante:

Art. 1.1. SC CINEMATICIDEAS SRL, activitate principală cod CAEN 7420 – Activități fotografice, cu sediu social în sat Lunca Cetățuii, jud. Iași, str. Eliberării, nr. 21, CUI 35580474, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J22/277/2016, cont IBAN RO51BRDE240SV83138612400, deschis la banca BRD, sucursala Nicolina, Iași, reprezentată legal de CIPRIAN VATAMANU şi DELIA VATAMANU, denumită în continuare PRESTATOR şi,

Art. 1.2. ______________________________________, CNP ________________________, identificat cu CI seria ____, nr. _________, str. _______________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, loc. ___________________, jud. ____, tel. _______________, e-mail ________________________, denumit în continuare BENEFICIAR, au convenit încheierea prezentului CONTRACT.

II. Termenii și obiectul contractului:

Art. 2.1. Fotografiile și materialele video brut vor fi denumite negative. Fotografiile editate și montajele video vor fi denumite imagini. Albumele și stick-urile USB vor fi denumite produse.

Art. 2.2. Pentru evenimentul de ______, în data de ___/___/_____, în localitatea ________________, prestatorul oferă serviciile completate cu DA:

 • ____ fotografi. Aproximativ _____ de fotografii
 • ____ videografi. Montaj de aproximativ ____ ore și clipul video de aproximativ 3 minute
 • Ședință _____________ suplimentară ________________________________ în _____________
 • ___ albume ______cm cu ___ colaje, copertă din piele __________ și cutie din _______________
 • ___ albume ______cm cu ___ colaje, copertă din piele __________ și cutie din _______________
 • Fotografii la minut de ____EUR/bucată în număr de _____ bucăți
 • Same Day Edit – Clip realizat în aceiași zi cu evenimentul
 • Film de 15 de minute cu cele mai importante momente din tot evenimentul
 • Macara video pentru filmarea petrecerii cu o cameră suplimentară
 • Dronă pentru filmarea aeriană a locațiilor și a sedinței video din ziua evenimentului
 • Stick USB în carcasă personalizată în număr de ____ bucăți
 • Costuri de deplasare a echipei în afara județului Iași

Art. 2.3. Prezența prestatorului se încheie cel târziu la orele 24:00 pentru evenimentele de zi sau cel târziu la orele 05:00 pentru evenimentele de noapte. Prestatorul va anunța beneficiarul cu 30 de minute înainte de orele limită iar continuarea activității se va realiza doar de comun acord între părți la un cost suplimentar de 100EUR/oră încheiată.

Art. 2.4. Termenul de livrare online al imaginilor este de maxim 30 de zile lucrătoare de la data de încheiere a ultimului eveniment. Termenul de livrare al produselor este de maxim 30 de zile lucrătoare după livrarea online a imaginilor.

III. Valoarea contractului și obligațiile de plată:

Art. 3.1. Cursul de schimb folosit pentru valoarea totală a contractului și pentru ambele tranșe este de 1EUR=______RON conform curs BNR din data semnării prezentului contract. Valoarea totală a contractului este de _______RON, și se achită în două tranșe.

Art. 3.2. Prima tranșă în valoare de _______RON se achită în maxim 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. A doua tranșă în valoare de _______RON se achită în maxim 3 zile lucrătoare de la data de încheiere a evenimentului.

IV. Obligațiile părților:

Art. 4.1. În cazul depăşirii termenului de livrare al imaginilor prestatorul se obligă să ofere un discount de 25% pentru achiziționarea de produse sau sedințe suplimentare ce nu fac obiectul prezentului contract. Prestatorul asigură prezența online a imaginilor pe o perioadă de maxim 1 an de zile. Prestatorul are drepturi totale asupra negativelor, imaginilor şi produselor.

Art. 4.2. Beneficiarul se obligă să solicite serviciile cu înțelegere față de stilul artistic şi modul de editare, recunoscând familiarizarea cu portofoliul prestatorului, şi luând la cunoștință că lucrările prestatorului sunt în continuă evoluție, serviciile sunt de natură artistică, iar imaginile realizate în urma prezentului contract pot diferi față de imaginile ce au fost realizate în trecut. În realizarea acestor imagini, prestatorul va folosi propria judecată artistică, ce este în concordanță cu viziunea lui personală a evenimentului, o viziune ce poate fi diferită față de cea a beneficiarului. În consecință, actul artistic nu poate fi contestat. Beneficiarul este responsabil să realizeze selecția fotografiilor ce vor fi folosite la realizarea albumelor. Beneficiarul a luat la cunostință şi este de acord ca prestatorul să folosească imaginile de la eveniment în scopuri de marketing.

V. Răspunderea contractuală:

Art. 5.1. În situaţia în care beneficiarul solicită rezilierea contractului, acesta va pierde prima tranșă plătită și va achita daune-interese prestatorului în valoare de 150EUR. În situaţia în care prestatorul solicită rezilierea contractului acesta va returna prima tranșă încasată și va achita daune-interese beneficiarului în valoare de 150EUR. Se consideră reziliere de contract la solicitarea beneficiarului modificarea datei evenimentului după 30 zile calendaristice de la data semnării prezentului contract. Daunele-interese se achită în maxim 60 de zile calendaristice, moment din care părțile contractante sunt exonerate în totalitate de obligaţiile contractuale.

Art. 5.2. Forţa majoră, ce este definită prin lege ca orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, exonerează părțile contractante în totalitate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet producerea acesteia, cu dovada aferentă prin orice mijloace de probă. În situaţia în care beneficiarul invocă forţa majoră, prestatorul va returna prima tranş̦ă beneficiarului în maxim 60 de zile calendaristice. În situaţia în care prestatorul invocă forţa majoră, acesta se obligă să asigure beneficiarului alt prestator la același preţ.

Art. 5.3. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu acesta, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanţelor competente din Iași.

VI. Clauze finale:

Art. 6.1. Contractul este valabil începând cu data semnării acestuia, și încetează când părţile convin de comun acord sau la livrarea imaginilor sau a produselor. Contractul reprezintă voința părților, și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 6.2. Datele persoanele ale beneficiarului de la Art. 1.2 vor fi folosite doar în scopul emiterii documentelor fiscale aferente prezentului contract, date ce se vor arhiva pe o perioadă de 5 ani de zile. Beneficiarul a luat la cunoștință toate clauzele din prezentul contract și este de acord cu ele.

Art. 6.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ___/____/______, câte unul pentru fiecare parte, semnat de către părți pe fiecare pagină, producându-şi efectele de la data semnării acestuia.

PRESTATOR

SC CINEMATICIDEAS SRL