TERMENI ŞI CONDIȚII CONTRACTUALE

Vă rugăm să citiți cu atenție această pagină de termeni și condiții. Același contract va fi semnat pentru rezervarea datei evenimentului dumneavoastră. Orice întrebări aveți referitoare la clauzele contractuale, le putem discuta înaintea semnării contractului.

  • Datele de contact obținute în urmă completării formularelor de contact nu vor fi folosite în scopuri de marketing. Aceste date vor fi folosite doar pentru a răspunde solicitării adresate pentru prospectarea ofertei sau rezervarea unei date în calendar.
  • Datele din contractele completate pentru rezervarea unei date sunt folosite doar în scopul emiterii documentelor fiscale (proforme și facturi) și vor fi arhivate pe o perioadă de 5 ani de zile conform legilor în vigoare.
  • Imaginile obținute în urma evenimentului vor fi folosite în scopuri de marketing (postare pe website sau pe rețelele de socializare).

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

I. Părţile contractante:

Art. 1.1. Date prestator

Art. 1.2. Date beneficiar

II. Termenii și obiectul contractului: 

Art. 2.1. Fotografiile editate și montajele video vor fi denumite imagini. Albumele și stick-urile USB vor fi denumite produse.

Art. 2.2. Pentru evenimentul de _______, în data de ___/___/_____, în localitatea _______________, prestatorul oferă serviciile completate cu DA:

  • 1 fotograf. Aproximativ 1000 de imagini
  • 1 videograf. Montaj de aproximativ 3 ore și clipul video de aproximativ 3 minute
  • Alte servicii suplimentare

Art. 2.3. Prezența prestatorului se încheie cel târziu la orele 24:00 pentru evenimentele de zi sau cel târziu la orele 05:00 pentru evenimentele de noapte. Prestatorul va anunța beneficiarul cu 30 de minute înainte de orele limită iar continuarea activității se va realiza doar de comun acord între părți la un cost suplimentar de 100EUR/oră încheiată.

Art. 2.4. Termenul de livrare online al imaginilor este de maxim 90 de zile lucrătoare de la data de încheiere a ultimului eveniment. Termenul de livrare al produselor este de maxim 30 de zile lucrătoare după livrarea online a imaginilor.

III. Valoarea contractului și obligațiile de plată:

Art. 3.1. Cursul de schimb valutar folosit pentru valoarea totală a contractului este de 1EUR=______RON conform curs BNR din data semnării prezentului contract. Valoarea totală a contractului este de _______RON, și se achită în trei tranșe. Prima tranșă reprezintă costul de rezervare a datei, a doua tranșă reprezintă valoarea serviciilor și a treia tranșă reprezintă valoarea produselor. Prima tranșă în valoare de _______RON se achită în maxim 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract. A doua tranșă în valoare de _______RON se achită în maxim 3 zile lucrătoare de la data de încheiere a evenimentului. A treia tranșă în valoare de _______RON se achită în maxim 3 zile lucrătoare de la data de confirmare a comenzii pentru produse.

IV. Obligațiile părților:

Art. 4.1. În cazul depăşirii termenului de livrare al imaginilor prestatorul se obligă să ofere un discount de 25% pentru produsele comandate conform prezentului contract la plata celei de a treia tranşe. Prestatorul asigură arhivarea imaginilor pe o perioadă de maxim 1 an de zile de la data livrării acestora către beneficiar. Beneficiarul a luat la cunostință şi este de acord ca prestatorul să folosească imaginile de la eveniment în scopuri de marketing.

Art. 4.2. Beneficiarul se obligă să solicite serviciile cu înțelegere față de stilul artistic şi modul de editare, recunoscând familiarizarea cu portofoliul prestatorului, şi luând la cunoștință că lucrările prestatorului sunt în continuă evoluție, serviciile sunt de natură artistică, iar imaginile realizate în urma prezentului contract pot diferi față de imaginile ce au fost realizate în trecut. În realizarea acestor imagini prestatorul va folosi propria judecată artistică, ce este în concordanță cu viziunea lui personală a evenimentului, o viziune ce poate fi diferită față de cea a beneficiarului. În consecință, actul artistic nu poate fi contestat. 

V. Răspunderea contractuală:

Art. 5.1. În situaţia în care beneficiarul solicită rezilierea contractului, acesta va pierde prima tranșă plătită. În situaţia în care prestatorul solicită rezilierea contractului acesta va returna prima tranșă încasată. Dacă din orice motiv beneficiarul solicită reprogramarea evenimentului la o nouă dată, aceasta implică plata unui tranșe suplimentare ce se va scădea din valoarea totală a contractului.

Art. 5.2. Forța majoră, ce este definită prin lege ca orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, exonerează̆ părțile contractante în totalitate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet producerea acesteia, cu dovada aferentă prin orice mijloace de probă. În situația în care beneficiarul invocă forța majoră acesta va pierde prima tranşă, costul de rezervare a datei fiind nereturnabil. În situaţia ı̂n care prestatorul invocă forța majoră, acesta se obligă să asigure beneficiarului alt prestator la un preţ ce nu poate depăși cea de-a doua tranșă rămasă de plată.

Art. 5.3. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu acesta, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanţelor competente din municipiul Iași.

VI. Clauze finale:

Art. 6.1. Contractul este valabil începând cu data semnării acestuia, și încetează când părţile convin de comun acord sau la livrarea imaginilor sau a produselor. Contractul reprezintă voința părților, și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 6.2. Datele persoanele ale beneficiarului de la Art. 1.2 vor fi folosite doar în scopul emiterii documentelor fiscale aferente prezentului contract, date ce se vor arhiva pe o perioadă de 5 ani de zile. Beneficiarul a luat la cunoștință toate clauzele din prezentul contract și este de acord cu ele. 

Art. 6.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ___/____/______, câte unul pentru fiecare parte, semnat de către părți pe fiecare pagină, producându-şi efectele de la data semnării acestuia.