Termeni şi condiții contractuale SC CINEMATICIDEAS SRL

Va rugăm să citiți cu atenție toate clauzele contractuale. Același contract va fi semnat pentru rezervarea datei evenimentului dumneavoastră. Orice întrebări aveți referitoare la clauzele contractuale, le putem discuta înaintea semnării contractului. Alte detalii referitoare la serviciile noastre pot fi regăsite pe pagina de întrebări frecvente.

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

I. Părţile contractante:

Art. 1.1. SC CINEMATICIDEAS SRL, activitate principală cod CAEN 7420 – Activități fotografice, cu sediu social în sat Lunca Cetățuii, jud. Iași, str. Eliberării, nr. 21, CUI 35580474, cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J22/277/2016, cont IBAN RO51BRDE240SV83138612400, deschis la banca BRD, sucursala Nicolina, Iași, reprezentată legal de CIPRIAN VATAMANU şi DELIA VATAMANU, denumită în continuare PRESTATOR şi,

Art. 1.2. ______________________________________, CNP ________________________, identificat cu CI seria ____, nr. _________, str. _______________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, loc. ___________________, jud. ____, tel. _______________, e-mail ________________________, denumit în continuare BENEFICIAR, au convenit încheierea prezentului CONTRACT.

II. Termenii și obiectul contractului:

Art. 2.1. Fotografiile și materialele video brut vor fi denumite negative. Fotografiile editate și montajele video vor fi denumite imagini digitale. Albumul va fi denumit produs final. Editarea și montajul implică la discreția prestatorului selecția negativelor, corecția acestora și aplicarea paletei de culori.

Art. 2.2. Pentru evenimentul de ______, în data de ___/___/_____, în localitatea ________________, prestatorul oferă serviciile completate cu DA:

– ___ fotografi, minim 500 fotografii
– Album _________________________
– Fotografii la minut în număr de _____
– Ședință foto suplimentară
– ___ videografi, filmare calitate _____
– Montaj minim 90 minute, clip 3 minute
– Clip de 2 minute prezentat în aceiași zi
– Ședință video suplimentară

Art. 2.3. Prestatorul este prezent începând cu orele 12:00, încheindu-și activitatea după dezgătitul miresei sau aruncatul buchetului, momente ce nu pot depăși orele 23:00 (pentru evenimentele de zi), sau orele 05:00 (pentru evenimentele de noapte).

Art. 2.4. Termenul de livrare online al imaginilor digitale este de maxim 90 de zile lucrătoare de la data de încheiere a ultimului eveniment. Selecția imaginilor pentru album este responsabilitatea beneficiarului. Albumele se livrează în maxim 45 de zile după primirea selecției.

III. Valoarea contractului și obligațiile de plată:

Art. 3.1. Cursul BNR la data semnării prezentului contract este de 1EUR=________RON. Comisioanele de transfer bancar și costurile de livrare al produselor finale le va suporta beneficiarul.

Art. 3.2. Diurna pentru deplasările în afara județului Iași este de 150EUR/zi, sumă ce se adaugă la valoarea totală a contractului. Beneficiarul va asigura cazarea pentru distanțele mai mari de 250Km dus față de municipiul Iași. Deplasările cu avionul sunt achitate și asigurate de către beneficiar.

Art. 3.3. Valoarea totală a contractului este de _______EUR, și se achită în două tranșe:

a. Prima tranșă, în valoare de _______EUR/RON, se achită la data semnării prezentului contract. Prima tranșă este nereturnabilă din momentul semnării contractului.

b. A doua tranșă, în valoare de _______EUR/RON, se achită în maxim 5 zile lucrătoare de la data evenimentului, pe baza facturii fiscale emisă la final de eveniment, prin transfer bancar.

Art. 3.4. În cazul depășirii orei limită prestatorul va taxa orele suplimentare cu suma de 100EUR/oră încheiată, valoare ce se va adăuga în factura fiscală emisă la final de eveniment.

IV. Obligațiile părților:

Art. 4.1. Prestatorul asigură prezența online a imaginilor digitale pe o perioadă de maxim 1 an.

Art. 4.2. Prestatorul are dreptul perpetuu, irevocabil, nelimitat și nerestricționat de utilizare și publicare al imaginilor, în orice mod și mediu. Negativele nu se livrează beneficiarului.

Art. 4.3. Beneficiarul se obligă să solicite serviciile cu înțelegere față de stilul artistic şi modul de editare, recunoscând familiarizarea cu portofoliul prestatorului, şi luând la cunoștință că lucrările prestatorului sunt în continuă evoluție, serviciile sunt de natură artistică, iar imaginile realizate în urma prezentului contract pot diferi față de imaginile ce au fost realizate în trecut. În realizarea acestor imagini, prestatorul va folosi propria judecată artistică, ce este în concordanță cu viziunea lui personală a evenimentului, o viziune ce poate fi diferită față de cea a beneficiarului. În consecință, actul artistic nu poate fi contestat.

Art. 4.4. Beneficiarul se obligă să ofere la recepție o masă exclusiv prestatorului cu priză de alimentare în apropiere. Prestatorul refuză anticipat poziționarea mesei în separeuri, holuri de acces sau exteriorul locației.

V. Răspunderea contractuală:

Art. 5.1. În situaţia în care beneficiarul solicită rezilierea contractului, acesta va pierde prima tranșă plătită, și va achita daune-interese prestatorului în valoare de 150EUR. În situaţia în care prestatorul solicită rezilierea contractului, acesta va returna prima tranșă încasată, și va achita daune-interese beneficiarului în valoare de 150EUR. Se consideră reziliere de contract la solicitarea beneficiarului modificarea datei evenimentului. Daunele-interese se achită în maxim 60 de zile calendaristice, moment din care părțile contractante sunt exonerate în totalitate de obligațiile contractuale.

Art. 5.2. Forța majoră, ce este definită prin lege ca orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, exonerează̆ părțile contractante în totalitate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod complet producerea acesteia, cu dovada aferentă prin orice mijloace de probă. În situația în care beneficiarul invocă forța majoră, prestatorul va returna prima tranşă beneficiarului în maxim 60 de zile calendaristice. În situaţia în care prestatorul invocă forța majoră, acesta se obligă să asigure beneficiarului alt prestator la același preţ.

Art. 5.3. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu acesta, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanţelor competente din Iași.

VI. Clauze finale:

Art. 6.1. Contractul este valabil începând cu data semnării acestuia, și încetează când părţile convin de comun acord sau la livrarea imaginilor digitale. Contractul reprezintă voința părților, și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Art. 6.2. Beneficiarul a luat la cunoștință toate clauzele din prezentul contract și este de acord cu ele.

Art. 6.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ___/____/______, câte unul pentru fiecare parte, semnat de către părți pe fiecare pagină, producându-şi efectele de la data semnării acestuia.

PRESTATOR

SC CINEMATICIDEAS SRL